ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯੂਰੇਲ ਲਈ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

Urals ਵਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ: ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਯੂਰੇਲ ਲਈ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

Urals ਵਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ: ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਊਰਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਉਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਯੂਰੇਲ ਲਈ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

Urals ਵਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ: ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਊਰਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਉਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ